หลักสูตรบูรณาการ

หน่วยที่ ๑ รักษ์ชาติ

- กิจกรรมเคารพธงชาติ
- กิจกรรม รวมพลังสามัคคีร่วมใจเพื่อเยาวชนของชาติ
- กิจกรรม Fieldtrip ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย ที่มีความรู้และกิจกรรมดังต่อไปนี้
  ๑) ป่าไม้ในประเทศไทย
  ๒) สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
  ๓) เรียนรู้คุณค่าพรรณไม้ด้วยเทคโนโลยี
  ๔) คุณค่าทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
  ๕) สัตว์ป่าสงวน
  ๖) โซ่อาหาร
  ๗) สายใยอาหาร
  ๘) เกมส์นกอพยพ
  ๙) โลกใบเล็ก
  ๑๐) เรื่องเล่าจากป่า /กิจกรรมนันทนาการ สรุปการเรียนรู้ประจำวัน
  ๑๑) กิจกรรมดูนก และ Application ดูนก
- กิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทยกันเถอะ
- กิจกรรมทักษะชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การทำอาหาร/ขยะ
- กิจกรรมทรัพยากรเด่นในท้องถิ่น
- กิจกรรมสร้างป่า สร้างรายได้
- กิจกรรมการแปรรูปกล้วย และหม่อน
- กิจกรรมพลังสหกรณ์และบัญชี
- กิจกรรมการตลาด
- กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากขยะ
- กิจกรรม Waste to forest
- กิจกรรม ประสบการณ์ในการเข้าค่าย

หน่วยที่ ๒ รักษ์ศาสน์

- กิจกรรม สวดมนต์ แผ่เมตตา
- กิจกรรมการทำสมาธิภาวนาเมตตาพรหมวิหาร

หน่วยที่ ๓ รักษ์กษัตริย์

- กิจกรรม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ/การไปทัศนศึกษาโครงการพระราชดำริ)
- กิจกรรมร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ
- กิจกรรมพลังสหกรณ์
- กิจกรรมบัญชีนำวิถีสู่ความพอเพียง
- กิจกรรมสูตรปุ๋ยพระราชทาน
- กิจกรรม หญ้าแฝกพืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
- กิจกรรมพิธีเทียน/คำมั่นสัญญา